Woiperdinger

I hob des beste Haustier, Des werst mir gar ned glam
Stubenrein, a echter Freind, mei Weißbier sauft er zamm
I bin des beste Herrle, an Schweinsbrotn gibts immer frisch
grod oa Sach des geht gar ned, nämlich fressen vom Tisch

Dem Viech braucht ma nix lerna, des is fui gschaider ais du
Er zoagt sie nur wann er des wui, denn er is stua wia a Kua
Im Kopf hod er nua Bledsinn, saufa duad er wia a Loch
An Kater hod er niamois, so geht des de ganze Woch

A Katzal war schee, a Katz hod fui ´z fui Flee
A Hund war doch recht, Na, vom Hundsgstang werd ma schlecht
Mei Haustier is a Woiperdinger, schlaft im oiden Hundezwinger
Heandl, Schnobe, Krallen hoid er ois

Mei Haustier is a Woiperdinger, Knechalsuizn frisst er immer
Sigt er ´n bleden Preissn kriagt er an Hois
Mei Haustier geht ned Gassi, des is erm sauber z ´bled
DeLeid de dadn nur bled schaun und sowos braucht er ned

Im Woid is er da Kine, wenn er feiert steppt der Bär
De Wuitsau hod am Bam higspiem, Da Hirsch, der röhrt noch mehr - Schnaps
A Katzal war schee, a Katz hod fui ´z fui Flee
A Hund war doch recht, Na Na, vom Hundsgstang werd ma schlecht

Mei Haustier is a Woiperdinger, schlaft im oiden Hundezwinger
Heandl, Schnobe, Krallen hoid er ois
Mei Haustier is a Woiperdinger, Knechalsuizn frisst er immer
Sigt er ´n bleden preis kriagt er an Hois

Da oide Schlog - Aufn 12er

Da oide Schlog - Mit voia Wucht

Da oide Schlog


Copyright Da oide Schlog 2016.